VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE FIRMY PROFI lighting spol. s r.o. 

č. 1/2017

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv vznikajících na základě potvrzených nabídek (objednávek) mezi odběrateli a firmou PROFI lighting spol. s r.o. jako dodavatelem.

 1. Dodavatel se zavazuje dodat uvedené zboží v odpovídajícím množství, kvalitě a uvedeném termínu. V případě vystavených  zálohových faktur se termín dodání odvíjí ode dne zaplacení zálohy.
 2. Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu za dodané zboží za těchto podmínek:
  • Varianta a)
  • – záloha se splatností 7 dní od odsouhlasení nabídky (objednávky) v uvedené výši
   – doplatek dle dohody: při převzetí zboží platba v hotovosti nebo připsáním částky na účet prodávajícího v den odběru nebo splatnost dle dohody od data dodání nebo výzvy k odebrání zboží. Při neuhrazení zálohy nebude zboží vydáno, bude vydáno až po uhrazení zálohy i doplatku. Platba je pokládána za provedenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.
  • Varianta b)
  • – faktura v celkové výši dle nabídky (objednávky) se splatností dle dohody po dodání zboží (při dlouhodobé spolupráci a zaplacení předchozích realizovaných nabídek, objednávek).
 3. Účastníci obchodních vztahů se řídí těmito obchodními podmínkami a sjednávají pro případ prodlení odběratele s placením odsouhlasené ceny, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Do zaplacení celé částky zůstává zboží majetkem dodavatele, v daném případě firmy PROFI lighting spol. s r.o. Při dohodě o stornování odsouhlasené nabídky (objednávky) odběratelem má dodavatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 70% ceny, která je splatná do 10 pracovních dnů od provedení storna objednávky. Při nesplnění termínu dodání má odběratel nárok na slevu 0,05% za každý den prodlení.
 4. Projekt a výpočet osvětlení: V případě, že odběratel požaduje po dodavateli výpočet osvětlení nebo projektové práce pro daný objekt, má dodavatel nárok požadovat zálohu dle velikosti projektu minimálně ve výši 5.000,- Kč. Tato záloha se v případě objednání svítidel přepisuje na zálohu daného zboží. V případě, že odběratel svítidla neobjedná, propadá záloha dodavateli jako platba za provedené projekční práce.
 5. Záruční lhůta je 24 měsíců od dodání zboží.
 6. Doprava: Při objednávce nad 20 000,- Kč bez DPH hradí dopravu dodavatel.
 7. Tyto obchodní podmínky se uzavírají dle pravé a svobodné vůle účastníků. Otázky neřešené se řeší příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. a dalších obecně platných předpisů.
 8. Závěrečné ustanovení: Odběratel odsouhlasením nabídky (objednávky) souhlasí s obchodními podmínkami firmy PROFI lighting spol. s r. o. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na www.profilighting.cz a jsou platné k danému dni odsouhlasení nabídky (objednávky).
 9. Dodavatel:
  PROFI lighting spol. s r.o., Sluneční náměstí 2583/12, 158 00 Praha 5 
 10. Registrace: Dodavatel je registrován v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83603, IČO: 26458462, DIČ: CZ26458462,
  č. účtu: 242506258/300 Československá obchodní banka

 

V Praze dne 1.3.2017

 

Luboš Marek

jednatel společnosti

design & code by expectum.cz