VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE FIRMY PROFI lighting spol. s r.o. 

č. 1/2020

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv vznikajících na základě potvrzených nabídek (objednávek) mezi odběrateli a firmou PROFI lighting spol. s r.o. jako dodavatelem.

 1. Dodavatel se zavazuje dodat uvedené zboží v odpovídajícím množství, kvalitě a uvedeném termínu. V případě vystavených  zálohových faktur se termín dodání odvíjí ode dne zaplacení zálohy. Ze závaznosti dodržení termínů jsou vyloučeny tzv. události „vyšší moci“.
 2. Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu za dodané zboží za těchto podmínek:
  • Varianta a)
  • – záloha se splatností 7 dní od odsouhlasení nabídky (objednávky) v uvedené výši
   – doplatek dle dohody: při převzetí zboží platba v hotovosti nebo připsáním částky na účet prodávajícího v den odběru nebo splatnost dle dohody od data dodání nebo výzvy k odebrání zboží. Při neuhrazení zálohy nebude zboží vydáno, bude vydáno až po uhrazení zálohy i doplatku. Platba je pokládána za provedenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.
  • Varianta b)
  • – faktura v celkové výši dle nabídky (objednávky) se splatností dle dohody po dodání zboží (při dlouhodobé spolupráci a zaplacení předchozích realizovaných nabídek, objednávek).
 3. Účastníci obchodních vztahů se řídí těmito obchodními podmínkami a sjednávají pro případ prodlení odběratele s placením odsouhlasené ceny, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Do zaplacení celé částky zůstává zboží majetkem dodavatele, v daném případě firmy PROFI lighting spol. s r.o. Při dohodě o stornování odsouhlasené nabídky (objednávky) odběratelem má dodavatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 70% ceny, která je splatná do 10 pracovních dnů od provedení storna objednávky. Při nesplnění termínu dodání má odběratel nárok na slevu 0,05% za každý den prodlení.
 4. Pro účely smlouvy se za okolnosti "vyšší moci", které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, epidemie nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
 5. Projekt a výpočet osvětlení: V případě, že odběratel požaduje po dodavateli výpočet osvětlení nebo projektové práce pro daný objekt, má dodavatel nárok požadovat zálohu dle velikosti projektu minimálně ve výši 5.000,- Kč. Tato záloha se v případě objednání svítidel přepisuje na zálohu daného zboží. V případě, že odběratel svítidla neobjedná, propadá záloha dodavateli jako platba za provedené projekční práce.
 6. Záruční lhůta je 24 měsíců. Podmínky reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu. 
 7. Tyto obchodní podmínky se uzavírají dle pravé a svobodné vůle účastníků. Otázky neřešené se řeší příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. a dalších obecně platných předpisů.

 8. Závěrečné ustanovení: Odběratel odsouhlasením nabídky (objednávky) souhlasí s obchodními podmínkami firmy PROFI lighting spol. s r. o. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na www.profilighting.cz a jsou platné k danému dni odsouhlasení nabídky (objednávky).

 9. Dodavatel:
  PROFI lighting spol. s r.o., Sluneční náměstí 2583/12, 158 00 Praha 5 
 10. Registrace: Dodavatel je registrován v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83603, IČO: 26458462, DIČ: CZ26458462,
  č. účtu: 242506258/300 Československá obchodní banka

 

V Praze dne 1.3.2020

 

Luboš Marek

jednatel společnosti

GDPRdesign & code by expectum.cz