Reklamační řád společnosti PROFI lighting spol. s r.o. se sídlem Sluneční náměstí 2583/12 158 00 Praha 5 

 

Tento reklamační řád je vydán k zajištění řádné informovanosti spotřebitele o způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků v souladu s ustanovením §13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a v souladu s ustanovením §2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

1. Právo kupujícího na reklamování vadného zboží
1.1. PROFI lighting spol. s r.o odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou  a za vady, které se projeví v záruční době.
1.2. PROFI lighting spol. s r.o neodpovídá za vady výrobků prodávaných za nižší cenu pro které byla nižší cena sjednána.

2. Záruční doba
2.1. Záruka za jakost  je poskytována v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím není li stanovena výslovně jiná délka záruční lhůty.
2.2. V případě světelných zdrojů, u kterých je předpokládaná doba použitelnosti kratší než 24 měsíců, je poskytována záruka po dobu průměrné životnosti výrobku udávané výrobcem.
2.3. V případě ostatních světelných zdrojů včetně zdrojů s LED technologií je záruka za jakost poskytována v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

3. Místo uplatnění reklamace a postup při reklamaci
3.1. Místem uplatnění reklamace je  provozovna firmy PROFI lighting spol. s r.o., Sluneční náměstí 2583/12, 15800 Praha 5. V případě reklamovaného zboží prosím zašlete kompletně vyplněný reklamační formulář s uvedením čísla nákupního dokladu na email profi@profilighting.cz a kontaktujte svého obchodního zástupce. Pro úspěšné vyřízení reklamace nechte prosím výrobek zapojený, nemanipulujte s ním, pořiďte krátké video poukazující na daný problém výrobku, dále fotografii výrobku, fotografii místa instalace a fotografii zapojení a vyčkejte na sdělení dalšího postupu Vaším obchodním zástupcem. V opačném případě většinou nelze u výrobce zboží reklamovat.

3.2. Následně, pokud není možné reklamaci provést osobně, zejména s ohledem na vzdálenost od provozovny, je možné zboží zaslat k reklamaci přepravní službou na náklady kupujícího. Za situace, kdy se kupující rozhodl pro zaslání reklamovaného zboží přepravní službou, je v zájmu kupujícího, aby zboží bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy. Zásilku je nutno označit příslušnými symboly. Pokud je zboží poškozeno přepravou nemá za vzniklé vady odpovědnost prodejce.

4. Lhůty pro vyřízení reklamace
4.1. Reklamace vyřizuje příslušný pracovník prodejce, který zboží prodal. V případě jeho nepřítomnosti technik přítomný na provozovně.
4.2. Příslušný pracovník rozhodne o řešení reklamace ihned, ve složitějších případech v době přiměřené za kterou se považuje 2-5 dní. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne od uplatnění reklamace, pokud se pracovník vyřizující reklamaci s kupujícím nedohodnou jinak.
4.3. Zákazník se bude na výsledek reklamačního řízení ve lhůtě pro vyřízení reklamace sám informovat, pokud tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti v tomto směru vyplynou.
4.4. Při nevyzvednutí reklamace  do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí v případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtováno 30,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den.

5. Výjimky ze záruky za jakost
PROFI lighting spol. s r.o. neodpovídá za vady zboží, které vznikly v důsledku opotřebení věci obvyklým nebo nesprávným užíváním.
Neodpovídá za vady, které vznikly zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
Dále neodpovídá za vady vzniklé nesprávnou instalací výrobku, včetně vad vzniklých porušením provozních povinností stanovených výrobcem

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.3.2023

 

PROFI lighting spol. s r.o.
Sluneční náměstí 2583/12
158 00 Praha 5 
IČO: 26458462
Tel: +420 251 001 991
Mob.: +420 731 166 795

GDPRdesign & code by expectum.cz